Regulamin

REGULAMIN


SKLEPU INTERNETOWEGO MYDLOMARSYLSKIE.COM

I. Postanowienia wstępne

 

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym działającym pod adresem mydlomarsylskie.com prowadzonym przez firmę BIOLANDER ELŻBIETA KĄKOL z siedzibą w Kolbuszowej przy
ul. Mieleckiej 123 (36-100 Kolbuszowa), numer identyfikacji podatkowej NIP 937-132-58-30,
REGON 240339310, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwaną dalej: Sklepem).

 

II. Zasady działania

 

 • Asortyment Sklepu obejmuje oryginalne produkty pielęgnacyjne pochodzące od uznanych
  i renomowanych producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofywania niektórych produktów ze sprzedaży. Nie narusza to jednak praw nabytych Klientów, którzy dokonali już zamówienia w Sklepie.

 • Sklep dokłada starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu
  z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych,
  z włączoną obsługą języka Javascropt, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe
  o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pixeli.

 • Zakazanym jest dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep,
  w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.

 • Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Sklep zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania
  i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci winni stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 • Zamówienia przyjmowane są przez Internet według poniższej procedury:

 

5.1. Klient rejestruje się w Sklepie wpisując niezbędne dane do formularza znajdującego się na stronie Sklepu .

5.2. Klient składa zamówienie poprzez wysłanie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.

5.3. System informatyczny Sklepu automatycznie generuje potwierdzenie złożenia zamówienia.

5.4. Za pośrednictwem poczty e-mail Sklep wysyła do Klienta wiadomość potwierdzającą warunki realizacji zamówienia. Wiadomość ta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

5.5. Przesłane za pośrednictwem poczty e-mail warunki należy sprawdzić i dokonać potwierdzenia złożenia zamówienia poprzez kliknięcie odpowiedniego linku, znajdującego się w wiadomości email,
o której mowa w punkcie II 5.4. W momencie potwierdzenia złożenia zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sklepem.

5.6. Zamówienie Klienta przekazane zostaje obsłudze Sklepu do realizacji.

5.7. W przypadku niedostępności części zamówionych towarów Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

III. Cena, płatność i dostawa

 1. Wszystkie ceny przedstawione na stronie Sklepu zawierają podatek VAT i podane są w złotych polskich.

 2. Ceną wiążącą jest cena podana w Ofercie, w rozumieniu punktu II.5.4.

 3. Do wartości zamówionego towaru zostanie doliczony koszt jego dostarczenia. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się sumaryczna wartość zamówionych towarów oraz koszt ich wysyłki.

 4. Formy płatności i dostawy dostępne w Sklepie:

4.1. Płatność przy odbiorze – należność pobiera dostarczający paczkę z zamówieniem.

4.2. Płatność kartą płatniczą Visa.

4.3. Płatność przelewem bankowym na następujące konto sklepu:

BANK PEKAO SA: 44 1240 1170 1111 0010 4588 2699

 1. Rozpoczęcie procesu realizacji zamówienia uzależnione jest od wybranej formy płatności:

5.1. Płatność przy odbiorze – realizacja rozpocznie się po otrzymaniu potwierdzenia od Klienta, dokonanego przez kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości emailowej zawierającej ofertę Sklepu.

5.2. Płatność przelewem bankowym – realizacja rozpocznie się po zaksięgowaniu całej wymaganej kwoty na koncie Sklepu.

 1. Czas w jakim zrealizowana zostanie wysyłka danego produktu podany jest na stronie Sklepu,
  w szczegółach dotyczących zamawianego produktu. Do czasu tego nie wliczają się soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

 2. Wysyłka produktów o różnym czasie realizacji zrealizowana zostanie po skompletowaniu całego zamówienia, tzn. do końca najdłuższego z okresów podanego dla zamawianych produktów.

IV. Koszty dostawy

 1. Koszty wysyłki uzależnione są od sposobu dostawy, formy płatności oraz wagi paczki i wynoszą:

1.1. Przy płatności przelewem:

1.1.1. Paczka pocztowa zwykła:

a) do 1 kg 9.50 zł

b) od 1 kg do 2 kg 11 zł

c) od 2 kg do 5 kg 13 zł

d) od 5 kg do 10 kg 20 zł

1.1.2. Paczka pocztowa priorytetowa:

a) do 1 kg 11 zł

b) od 1 kg do 2 kg 13 zł

c) od 2 kg do 5 kg 15 zł

d) od 5 kg do10 kg 23 zł

1.2. Przy płatności za pobraniem:

1.2.1. Paczka pocztowa zwykła:

a) do 0.5 kg 10 zł

b) od 0.5 kg do 1 kg 13 zł

c) od 1 kg do 2 kg 15 zł

d) od 2 kg do 5 kg 17 zł

e) od 5 kg do10 kg 25 zł

1.2.2. Paczka pocztowa priorytetowa:

a) do 0.5 kg 12 zł

b) od 0.5 kg do 1 kg 15 zł

c) od 1 kg do 2 kg 17 zł

d) od 2 kg do 5 kg 19 zł

e) od 5 kg do10 kg 28 zł

1.3. Przy dostawie kurierem: bez względu na wagę zamówionego towaru 21 zł.

2. Wyżej wymienione ceny zawierają VAT.

3. Sklep poniesie wszystkie koszty przesyłki, jeśli wartość brutto zamówienia będzie większa niż 200 zł.; wtedy Klient zostaje zwolniony z obowiązku opłacenia kosztów przesyłki pocztowej. Klient ma do wyboru skorzystanie z usługi Poczty Polskiej lub Paczkomatów. Powyżej 400 zł zamówienia Klient może skorzystać z darmowego Kuriera.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach przesyłek. Nie dotyczy to przesyłek towarów już zamówionych i będących w trakcie realizacji.

V. Zwrot towaru

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni, licząc od dnia wydania rzeczy (odebrania przesyłki). W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna
w granicach zwykłego zarządu. Jeśli zwracany towar jest niekompletny, uszkodzony, ma zdjęte zabezpieczenia fabryczne, firma ma prawo wystąpić wobec Klienta z roszczeniami odszkodowawczymi.

2. W przypadku niektórych artykułów Klient po ich otwarciu (zerwana plomba, opakowanie, naruszona folia) nie można zwrócić ze względów higienicznych lub związanych z ochroną zdrowia. Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku ww. produktów, Klient w związku z odstąpieniem od umowy, zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi Produkt  w stanie niezmienionym (nie może być używany, zniszczony, otwierany lub naruszony w jakikolwiek sposób), opakowanie także nie może być naruszone.

3. Zwracany towar należy przesłać (na koszt Klienta) na adres: Biolander ul. Mielecka 123,
36-100 Kolbuszowa, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od zawartej umowy Przesyłki dostarczone do Biolander za pobraniem nie będą przyjmowane.

4. Zwrot kwoty wynikającej z wartości produktów i kosztów ich wysyłki do Klienta, nastąpi w ciągu
14 dni od dnia otrzymania produktu od Klienta, z zastrzeżeniem postanowień z punktu V.1. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposoby zwrotu pieniędzy.

5. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się pod LINK.

VI. Reklamacje

1. Każdy towar zakupiony w Sklepie objęty jest rękojmią sprzedawcy i podlega wymianie, jeśli:

- posiada wady (Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży).

- jest niezgodny z umową,

- został uszkodzony podczas dostawy.

2. Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.

3. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, reklamowany towar zostanie wymieniony na pozbawiony wad. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa, nastąpi zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty ew. nastąpi obniżenie ceny na wniosek Klienta.

4. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sklep oświadczy, iż niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie.

5. Jeżeli Klientem jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep zgodnie
z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

6. W razie nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta.

7. W przypadku stwierdzenia wad w produkcie, towar wraz z opisem wady należy odesłać na adres: Biolander ul. Mielecka 123, 36-100 Kolbuszowa. Przesyłki dostarczone za pobraniem nie będą przyjmowane.

8. Formularz reklamacyjny znajduje się LINK.

VII. Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Wszystkie dane osobowe i adresowe uzyskane od Klientów podlegają szczególnej ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883 ze zm.). Każdemu klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia i usunięcia.

2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych nienależących do niego lub nieprawdziwych.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta.

VIII. Rozwiązanie umowy (nie dot. Zamówień/umów sprzedaży)

 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie
  i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy i postanowień ponizej.

 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez złoszenie Sklepowi żadania usunięcia konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sklepu z oświadczeniem woli Klienta.

 3. Sklep wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez klienta podczas rejestracji konta w Sklepie.

IX. Postanowienia końcowe

1. Nazwy producentów oraz marki produktów należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 k.c
z zastrzeżeniem punktu II.5.4

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

4. Zmiana Regulaminu:

4.1 Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.

4.2 Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone
w art. 384 Kodeksu cywilnego.

4.3 W przypadku zmiany Regulaminu, wprowadzone zmiany widoczne będą na stronie internetowej Sklepu przez 14 dni, a każdy zarejestrowany Klient zostanie poinformowany przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym,
o zmianach Regulaminu.

4.4 W przypadku, gdy zarejestrowany Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

4.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta będącego jednocześnie konsumentem i korzystającym ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych.

6.Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.